Foto: Rune Johansen

Er der en lærer til stede?

Vi stiller større krav til lærerne end nogensinde før. At lære fra sig og motivere børn og unge til at tilegne sig ny viden er ikke noget, alle formår. Derfor er det så vigtigt, at flere unge får lyst til at uddanne sig til lærer.

Vi kender alle den klassiske scene i amerikanske B-film: En kvinde får et ildebefindende i et fly. En mand får hjertestop i en biograf. Eller en gravid skal pludselig føde i et butikscenter. Hver gang råber omkringstående ud i rummet: Er der en læge til stede?

Læger kan noget særligt: De kan redde liv. Og det kan de, fordi de har en lang uddannelse bag sig og stor erfaring, viden og faglighed. På samme måde er det med lærerne. De kan måske ikke redde liv men de dygtige lærere kan forberede børn og unge til livet. De kan lære fra sig, de kan motivere, og de kan engagere. De har et indgående kendskab til pædagogik og fagdidaktik, som betyder, at de kan løfte den kæmpe opgave, det er, at gøre læring relevant og nærværende for den enkelte elev, og de er uddannet til det.

Før sommerferien berettede den 37-årige journalist Rikke Tjørring i Berlingske om sine oplevelser med at undervise i folkeskolen de seneste ni måneder. Et af budskaberne var, at der bør herske mere respekt om og forståelse for det vigtige arbejde, som lærerne udfører. Vi kunne ikke være mere enige.

Vi har behov for, at endnu flere unge får øjnene op for, hvor udfordrende og meningsfyldt arbejdet med at uddanne den næste generation er. Læreren er sammen med det pædagogiske personale den vigtigste faktor i skolen for, at eleverne klarer sig godt. Vi vil, at vores børn og unge i skolen får mulighed for at udfolde deres fulde faglige potentiale. Derfor skal lærerne have en professionel tilgang til, hvordan man bedst lærer fra sig og motiverer børn på forskellige alderstrin til at tilegne sig ny viden.

Vi har nok alle en lærer, der står som noget helt særligt for os. Det kan være den lærer, som lærte dig at knække stavekoden. Den lærer, der med sit smittende engagement fik dig opslugt af emner, du ikke troede, du interesserede dig for. Eller den lærer, som hjalp dig med at blive inkluderet i klassens fællesskab. Som lærer er du med til at tage ansvar for og skabe rammerne om børnenes udvikling og fællesskab. Og der er kontant afregning ved kasse ét. Eleverne lader dig sjældent i uvidenhed om, hvorvidt du lykkedes med at engagere dem i undervisningen eller ej. Men du kan også mærke, når du gør en forskel for børnene.

De dygtigste ledere findes i folkeskolen

De seneste år har budt på mange forandringer og nye tiltag i folkeskolen, som ikke alle har fungeret perfekt fra start. Det har ikke altid været lige nemt at være lærer i folkeskolen. Men vi mener, at der i den nye folkeskole er gode betingelser for at være en inspirerende lærer, der underviser på et fagligt højt niveau. Eksempelvis kan lærerene motivere og udfordre eleverne ved at gøre undervisningen anvendelsesorienteret og relevant ved at bruge den understøttende undervisning til at lære på nye måder og ved at åbne skolen for lokalsamfundet.

I 2020 er det målet, at undervisningen i alle fag i folkeskolen skal varetages af lærere med undervisningskompetence i det fag, de underviser i eller kompetence svarende hertil. For at nå det mål blev der i forbindelse med folkeskolereformen afsat knap én milliard kroner til opkvalificering og efteruddannelse af det pædagogiske personale. Det er positivt for eleverne, som i endnu højere grad end tidligere vil blive mødt af lærere, der underviser i de fag, de er uddannet i.

Vi har netop evalueret implementeringen af den nye læreruddannelse, hvor de første lærerstuderende vil være færdige i sommeren 2017. Evalueringen viser gode takter. Med den nye læreruddannelse indførte vi et karakterkrav på mindst 7 for, at man kan blive optaget på læreruddannelsen. Har man mindre end 7 i gennemsnit, skal man gennem en optagelsessamtale. De seneste tal viser, at vi har opnået et højere fagligt niveau blandt de studerende, som optages på uddannelsen og et lavere frafald. Det er gode nyheder for fremtidens folkeskole.

Med reformen af læreruddannelsen har vi sat fokus på, at lærerne ikke »kun«skal kunne et fag, de skal også kunne lære fra sig. Evalueringen af kompetencemålstyringen viser, at det i store træk er lykkedes at skabe fokus på undervisningskompetence i læreruddannelsen, og at det er et godt redskab, som gør forventningerne til de kommende læreres undervisningskompetence tydeligt. Det er godt. Men vi er ikke helt i mål. Evalueringen peger nemlig også på, at vi kan skabe en endnu bedre kobling til praksis, og at vi i den forbindelse med fordel kan styrke koblingen mellem praktikken og praktikprøverne. Derfor har forligskredsen bag læreruddannelsen bedt professionshøjskolerne om at være særligt opmærksom på, at prøverne i højere grad skal fokusere på, om de studerende er gode til at lære fra sig.

I dag er det langtfra alle kommuner, der kan rekruttere nok dygtige lærere med de nødvendige undervisningskompetencer. Vi er dog på rette vej. Fem ud af seks undervisningstimer i folkeskolen varetages af lærere med de rette undervisningskompetencer fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence. Det er en stigning på 1,6 procentpoint sammenlignet med sidste år. Samtidig er det i år lykkedes at vende det faldende ansøgertal til læreruddannelsen, så der i 2016 optages 2.700 nye studerende på læreruddannelsen mod 2.372 i 2015.

Lærerne flygter ikke fra folkeskolen, som man nogle gange kan få indtrykket af fra mediernes overskrifter. Men der er sket et fald i antallet af lærere på fire pct. fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2014/2015. Den udvikling skal vi have vendt, også selv om elevtallet i samme periode er faldet med to procent. Derfor har vi har nedsat en arbejdsgruppe for rekruttering og fastholdelse af folkeskolelærere, hvor begge vores ministerier er repræsenteret.

Arbejdsgruppen skal bl.a. komme med bud på, hvordan vi kan fastholde de unge på læreruddannelsen og lærerne i folkeskolen. Samtidig skal vi gøre mere for at få andre fagpersoner f.eks. smeden, journalisten eller den sundhedsfagligt uddannede – til at se mulighederne i lærergerningen og tage en meritlæreruddannelse, så de kan bringe andre kompetencer og erfaringer i spil i skolen.

De lærerstuderende har i dag et højere fagligt niveau, når de begynder på deres uddannelse end for blot få år siden. Flere og flere lærere underviser i de fag, som de har undervisningskompetence i. Det gavner alle børn. Derfor skal vi også turde stille krav til forældrene om, at de bakker op og ikke taler dårligt om skolen i deres børns nærvær. Vi skal have forventninger til, at forældrene både sørger for morgenmaden, madpakken, penalhuset, og at deres børn er klar til at modtage undervisning. Er man som forælder utilfreds, må man kontakte ledelsen på skolen.

Flere forældre burde prøve at træde i lærerens sted en enkelt dag og motivere 28 elever, der langtfra altid er lige oplagt til at lære nyt. Det ville højne respekten for lærernes arbejde. Ligesom det ville stå lysende klart for de fleste, hvorfor det er så afgørende for os, at eleverne undervises af lærere med undervisningskompetence i det fag, de underviser i. Endnu kan det ikke lade sig gøre i alle fag på alle skoler. Det betyder, at eleverne stifter bekendtskab med ildsjæle som Rikke, som vi indledte kronikken med at omtale. Hun har tydeligvis tilført Hellebæk Skole nye kompetencer og gjort en kæmpe indsats for eleverne. Den slags kapaciteter vil vi gerne fastholde i folkeskolen. Derfor har vi som omtalt ovenfor en meritlæreuddannelse til dem over 25 år, der allerede har en anden uddannelse, men som gerne vil undervise i folkeskolen. For det kræver sit, og det kræver en god læreruddannelsesmæssig baggrund at undervise.

Der er brug for lærere med mange forskellige kompetencer til at uddanne vores børn og unge, så de får de bedste forudsætninger for at forfølge deres ønsker for livet. Det job er så vigtigt, at man skal være uddannet til det. Derfor giver det god mening også at spørge, om der er en lærer til stede. For uden de dygtige lærere er der ikke meget fremtid for vores børn. Så enkelt er det.

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med Ulla Tørnæs, uddannelses- og forskningsminister.